Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

Przyczyny zdarzeń drogowych

Według danych źródłowych z Policji, rozkład przyczyn zdarzeń drogowych, które wystąpiły w Toruniu w roku 2016 przedstawia się następująco:

Analizy wykazują zatem, że najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych są błędy człowieka.

Najwięcej, bo aż 75,1 % wypadków było spowodowanych nieprzestrzeganiem znaków i sygnałów drogowych, natomiast znaczna część kolizji (40,5 %) przez nieprawidłowe wykonywanie manewrów w ruchu drogowym.

Wpływ na popełniane przez człowieka błędy może wiązać się także z niedoskonałościami środowiska drogowego (łącznie z ruchem, warunkami atmosferycznymi, stanem jezdni i otoczeniem), o czym często zapomina się w statystykach. Do powstawania zdarzeń drogowych przyczyniać się mogą takie cechy drogi jak: widoczność jezdni, czytelność i zrozumiałość organizacji ruchu drogowego czy geometria drogi.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że najwięcej zdarzeń drogowych w Toruniu w 2016 roku spowodowały osoby dorosłe, w wieku od 25 do 60 lat (67,66%). Następną grupę stanowi młodzież w wieku od 15 do 24 lat (16,1%) i osoby starsze – powyżej 60 lat (16,24%). Dzieci natomiast nie były sprawcami żadnego zdarzenia drogowego w 2016 roku.

0,40 % wszystkich zdarzeń drogowych było spowodowanych przez osoby nietrzeźwe.